Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2017/004015

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Markušovce, Michalská 51, 053 21 Markušovce

Predmet žiadosti : súhlas na výrub 2 ks stromov smreka obyčajného (Picea abies), ktoré rastú na pozemku parcely registra E-KN č. 71019/1 - trvalé trávne porasty, ktorú má žiadateľ vo vlastníctve, a ktorá zodpovedá parcele registra C-KN č. 1793/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Markušovce, v zastavanom území obce.
Odôvodnenie žiadosti : stromy sú prerástle, rastú v krajnici miestnej komunikácie na ul. Hornádska, korunou stromu prechádza telefónne vedenie, v prípade vyvrátenia hrozí pád na okolité domy a vzdušné elektrické vedenie, ktoré sa nachádza v ich blízkosti.

Žiadosť doručená dňa : 16. 03. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.