Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2017/003725

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3, 5 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Eva Pavlíková, Teplička 283, 052 01 Teplička

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 1 ks - smrek obyčajný (Picea abies) a 2 ks - tuja západná (Thuja occidentalis), ktoré rastú na pozemku obecného cintorína v Tepličke, na parc. č. C-KN 166/1 v k. ú. Teplička, vedenom ako ostatné plochy, vo vlastníctve obce Teplička.
Odôvodnenie žiadosti : priama blízkosť stromov pri hrobe s. č. 261, čím dochádza k poškodzovaniu hrobového miesta a pomníka.

Žiadosť doručená dňa : 09.03.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.