Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2017/003692

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 1 ks smrek obyčajný (Picea abies), 1 ks lipa malolistá (Tilia cordata), 4 ks tuja západná (Thuja occidentalis), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 1823/1 - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Spišské Vlachy, vo vlastníctve mesta, v areáli Základnej školy ul. Komenského 6.
Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav; stromy sú prerástle, prestárle, vysýchajúce, ohrozujú bezpečnosť občanov, zamestnancov a návštevníkov školy.

Žiadosť doručená dňa : 09.03.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.