Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ou-SN-OSŽP-2017/003543

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Ing. Miroslav Klein v zastúpení Ing. Juraj Stenczel a spol.
Gemerská 2686/18
052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub drevín – 8 ks topoľ sivý (Populus x canescens) s obvodom kmeňa od 66 cm do 160 cm meraný vo výške 130 cm, 41 ks - smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa od 65 cm do 190 cm meraný vo výške 130 cm a 5 ks - borovica lesná (Pinus sylvestris) s obvodom kmeňa 98 cm do 112 cm meraný vo výške 130 cm, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. C-KN 739/1, 739/5, 748/3, 758, 766/1, 793/1, 793/5 a 961/1 v lokalite Čingov v k.ú. obce Spišské Tomášovce v Národnom parku Slovenský raj s tretím stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je ohrozovanie a poškodzovanie súkromného majetku ako aj pohybujúcich sa osôb, poškodenia drevín po snehových kalamitách v zimných obdobiach a zlý zdravotný stav drevín, ktoré sú väčšinou úplne alebo čiastočne vyschnuté.

Žiadosť doručená dňa : 7.3.2017

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.