Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2017/003304

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie informačných panelov pre turistov podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Hrabušice
Hlavná 171
053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti:
Súhlas na umiestnenie a inštaláciu 4 ks informačných panelov realizovaných v rámci projektu „Mini náučný areál mokrade na Podlesku“ na pozemku parc. č. C-KN 1831/2 vedenej na LV ako trvalé trávne porasty v Národnom parku Slovenský raj s tretím stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Mini náučný areál bude budovaný v spolupráci so ŠOP SR Správou Národného parku Slovenský raj.

Žiadosť doručená dňa : 28.2.2017

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.