Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2017/003303

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Hrabušice
Hlavná 171
053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub krovín a tenkých drevín v podraste lužného lesa bez zásahu do hrubších stromov vŕby sp. (Salix sp.) zasahujúcich do oplotenie tenisového kurtu. Cieľom výrubu je vytvoriť cca 50 metrov dlhú trasu pre peších na prechod územím lužného lesa na pravom brehu Veľkej Bielej vody v lokalite Podlesok pre potreby náučného areálu v katastrálnom území obce Hrabušice na pozemku parc. č. C-KN 1831/2 vedenej na LV ako trvalé trávne porasty v Národnom parku Slovenský raj s tretím stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Mini náučný areál bude budovaný v spolupráci so ŠOP SR Správou Národného parku Slovenský raj.

Žiadosť doručená dňa : 28.2.2017

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.