Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2017/002666

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, priemyselných hnojív pri poľnohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Poľnohospodárske družstvo Čingov Smižany
ul. Tatranská 126, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti: súhlas na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, priemyselných hnojív v súlade so zoznamom registrovaných prípravkov na ochranu rastlín pre daný rok pri poľnohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v katastrálnom území obce Smižany a Spišské Tomášovce v ochrannom pásme Národnom parku Slovenský raj, v území s 3. stupňom ochrany v území na plochách vedeným na LV ako orná pôda.

Žiadosť doručená dňa : 15.2.2017

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.