Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2017/002539

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Rudňany, Rudňany 234, 053 23 Rudňany

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, v druhovej skladbe a v počte 1 ks - breza previsnutá (Betula pendula), 16 ks - vŕba biela (Salix alba), 3 ks - jelša sivá (Alnus incana) a krovitého porastu liesky obyčajnej (Corylus avellana) s výmerou 50 m2, ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 787/2, 787/3 v k. ú. Rudňany, vedenom ako zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve obce Rudňany. Pozemky evidované na LV č. 1 sú umiestnené v zastavanom území obce.
Odôvodnenie žiadosti : zlý zdravotný stav, dreviny sú poškodené, v korunách vysýchajú; plochy sú plánované na športové využitie a iné voľnočasové aktivity.

Žiadosť doručená dňa : 13.02.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.