Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2017/002240

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Lieskovany, Lieskovany 50, 053 21 Lieskovany

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 4 ks - smrek pichľavý (Picea pungens) na pozemku parc. č. C-KN 110, 112 v k. ú. Lieskovany, vedenom ako trvalé trávne porasty a zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve obce Lieskovany.
Odôvodnenie žiadosti : predmetné ihličnaté stromy sú prestárle, poškodené, vysýchajúce, majú narúšený koreňový systém a môžu spôsobiť škodu na živote alebo majetku občanov, hrozí pád na okolité domy a vzdušné vedenie energetickej spoločnosti VSE a.s.

Žiadosť doručená dňa : 06.02.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.