Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2017/001616

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3, 5 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov rastúcich v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch :
1. ul. Maurerova
- parc. č. C-KN 2878 - ostatné plochy - 1 ks agát
- parc. č. C-KN 2830 - ostatné plochy - 1 ks borovica, 2 ks topoľ
- parc. č. C-KN 2833 - ostatné plochy - 4 ks breza, 1 ks smrek
2. ul. Hlavná
- parc. č. C-KN 2961 - ostatné plochy - 3 ks smrek, 1 ks breza
- parc. č. C-KN 2967 - ostatné plochy - 4 ks breza, 1 ks jarabina, 1 ks borovica
- parc. č. C-KN 2972 - ostatné plochy - 1 ks breza
3. ul. Lorencova
- parc. č. C-KN 988 - ostatné plochy - 1 ks breza
4. ul. Cintorínska
- parc. č. C-KN 238 - zastavané plochy a nádvoria - 4 ks tuja
5. ul. Mlynská
- parc. č. C-KN 520/1 - zastavané plochy a nádvoria - 1 ks smrek, 3 ks borovica
6. ul. SNP
- parc. č. C-KN 2843 - ostatné plochy - 1 ks borovica
- parc. č. C-KN 2838 - ostatné plochy - 9 ks smrek

v katastrálnom území Krompachy, v zastavanom území mesta. Predmetné pozemky na ktorých dreviny rastú ako súčasť verejnej zelene sú vo vlastníctve Mesta Krompachy. Žiadosť o výrub drevín bola podaná Mestom Krompachy na základe žiadostí občanov mesta resp. bytových spoločenstiev v meste, zdôvodnená zlým zdravotným stavom, stromy sú prerástle, prestárle, presýchajúce, ohrozujú zdravie a bezpečnosť občanov a vznik škody na majetku.

Žiadosť doručená dňa : 24.01.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.