Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2016/012978

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Ing. Peter Onderuš
Maša 1527/16, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub drevín – 6 ks breza previsnutá (Betula pendula) s obvodom kmeňa od 69 cm do 110 cm, ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2364/1 v časti Smižanská Maša v k.ú. obce Smižany v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj s druhým stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je ohrozovanie a poškodzovanie súkromného majetku ako aj zdravia pohybujúcich sa osôb po miestnej komunikácii, tiež zasahovanie do elektrického vedenia v uvedenej miestnej časti Smižian.

Žiadosť doručená dňa : 23.11.2016

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.