Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/012873

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3, 5 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v druhovej skladbe 7 ks smrek obyčajný (Picea abies), 4 ks borovica lesná (Pinus sylvestris), 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens), a krovitého porastutisa obyčajného (Taxus baccata), rastúcich vo verejnej zeleni na pozemku parc. č. C-KN 240/1 v k. ú. Smižany, vo vlastníctve obce Smižany.
Odôvodnenie žiadosti : stromy a krovité porasty sú nevhodne vysadené v úseku bytového domu na ul. Nálepkova 1317/1 a Nálepkova 1371/3 v obci Smižany; tienia do okien jednotlivých bytov a znečisťujú fasádu zateplenia bytového domu.

Žiadosť doručená dňa : 21. 11. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.