Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/012590

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 1 ks smreka obyčajného (Picea abies), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 2037/2 v k. ú. Smižany, vo vlastníctve obce, v blízkosti rekreačnej chaty s. č. 609 (parc. č. C-KN 2037/112) v lokalite Košiarny briežok, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, kde platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub je viditeľné vysýchanie stromu, nakláňanie stromu na chatu a ohrozenie majetku spadnutím stromu na rekreačnú chatu.

Žiadosť doručená dňa : 11.11.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.