Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/012557

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Žehra, Žehra 104, 053 61 Žehra

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromu druh lipa malolistá (Tilia cordata) na pozemku parc. č. C-KN 3 vedenom ako ostané plochy v k. ú. Žehra, v zastavanom území obce, v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky „Kostol sv. Ducha v Žehre“.
Dôvodom žiadosti na výrub je narúšanie hrobových miest v blízkosti stromu a každoročne na jeseň dochádza k znehodnocovaniu a znečisťovaniu pomníkov na cintoríne v obci Žehra.

Žiadosť doručená dňa : 10.11.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.