Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/012305

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Kaľava, Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 3 ks smreka pichľavého (Picea pungens) a 1 ks borovice lesnej (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 46/1 v k. ú. Kaľava. Predmetný pozemok vedený ako zastavané plochy a nádvoria je umiestnený v zastavanom území obce, evidovaný na liste vlastníctve č. 1, vo vlastníctve Obce Kaľava.
Odôvodnenie žiadosti : stromy sú svojim vzrastom vysoké, zasahujú do vedení inžinierskych sietí, niektoré presýchajú a ohrozujú bezpečnosť osôb a cestnej premávky.

Žiadosť doručená dňa : 03.11.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.