Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/011925

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Jamník, Jamník 101, 053 22 Jamník

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 2 ks - smrekovec opadavý (Larix decidua) na pozemku parc. č. C-KN 218/13 v k. ú. Jamník, vedenom ako zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve obce Jamník.
Odôvodnenie žiadosti : stromy ohrozujú bezpečnosť stavby v blízkosti rodinného domu.

Žiadosť doručená dňa : 24.10.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.