Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/011781

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Markušovce, Michalská 51, 053 21 Markušovce

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v druhovej skladbe smrekovec opadavý (Larix decidua) - 2 ks, topoľ čierny (Populus nigra) - 14 ks, čremcha obyčajná (Prunus padus) - 1 ks,ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 256/2, 256/4, 256/9 - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Markušovce, v areáli Základnej školy. Predmetné pozemky sú umiestnené v zastavanom území, evidované na liste vlastníctve č. 1, vo vlastníctve Obce Markušovce.
Odôvodnenie žiadosti : zlý zdravotný stav; stromy sú prestárle, niektoré vysýchajú, ohrozujú bezpečnosť a zdravie obyvateľov, hrozí riziko vzniku škody na majetku.

Žiadosť doručená dňa : 19.10.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.