Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2016/011632

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Hrabušice
Hlavná 171, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub drevín –12 ks vŕba sp. (Salix sp.) s obvodom kmeňa od 45 do 120 cm a 10ks jelša sp. (Alnus sp.) s obvodom kmeňa od 45 do 120 cm, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. C-KN 1772/7 a 1772/8 v časti Podlesok v k.ú. obce Hrabušice v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj v území s druhým stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je výstavba parkoviska, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie príslušným stavebným úradom.

Žiadosť doručená dňa : 17.10.2016

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.