Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2016/011612

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub drevín – 7ks borovica lesná (Pinus sylvestris) s obvodom kmeňa 49, 28, 32, 35, 40, 28 a 35 cm, 13ks smrek obyčajný ( Picea abies) s obvodom kmeňa 47, 16, 37, 14, 26, 32, 20, 16, 14, 15, 24-25 (dvoják), 20 a 17 cm, ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2145/1 v časti Červený jarok – ZO Pri studničke v k.ú. obce Smižany v území s prvým stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je ohrozovanie chát v záhradkárskej osade nakoľko sú v blízkosti objektov a tiež oplotenia, preschnuté a polosuché dreviny.

Žiadosť doručená dňa : 13.10.2016

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.