Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/011465

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Zabezpečenie ochrany hniezda a hniezdnej lokality chráneného druhu z radu Accipitriformes v k. ú. Letanovce, Hrabušice podľa § 4 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : ŠOP SR, Správa Národného parku Slovenský raj, Štefánikovo námestie 5,
052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti : rozhodnutie podľa § 4 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny na zabezpečenie účinnej ochrany hniezdnej lokality chráneného druhu z radu Accipitriformes – dravce

Žiadosť doručená dňa : 01.06.2016

Upozornenie zo dňa : 07.06.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.