Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/010721

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 3 ks – tuja západná (Thuja occidentalis), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 182 ul. Gorazdova č. 23, 25 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je celodenné tienenie bytovej jednotky a svojou veľkosťou bránia prístupu svetla.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – čerešňa vtáčia (Cerasus avium), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 255/1 ul. Rázusová č. 26 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku (poškodzovanie obvodového múru bytovej jednotky) a plánované zatepľovanie bytovej jednotky.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – lipa malolistá (Tilia cordata) a 1 ks - borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 255/1 ul. Rázusová č. 22 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku (poškodzovanie obvodového múru bytovej jednotky) a plánované zatepľovanie bytovej jednotky.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 4 ks – smrek obyčajný (Picea abies) a 1 ks – jedľa biela (Abies alba), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 8484 ul. Slnečná – časť Novoveská Huta - kostol v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti stromu je poškodzovanie súkromného majetku. Pri silných nárazoch vetra dochádza k výkyvu predmetných stromov čím dochádza k ohrozovaniu jestvujúceho rodinného domu, obyvateľov a kostola. Stromy sa nachádzajú na priľahlej medzi oproti kostolu. V minulosti bol v predmetnej lokalite realizovaný výkop rigola, čím došlo k narušeniu koreňového systému uvedených stromov.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – borovica čierna (Pinus nigra), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 6945/1 ul. Palárikova č. 33 – časť Kozí vrch v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku. Pri silných nárazoch vetra konáre stromu poškodzujú fasádu rodinného domu.
VI. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – topoľ sp. (Populus sp.), 1 ks - breza previsnutá (Betula pendula) a 1 ks - smrek pichľavý (Picea pungens), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 5944/1 ul. Zd. Nejedlého č. 2 – Základná škola na sídlisku Mier v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je celodenné tienenie budova základnej školy, poškodzovanie obvodového múru. Z dôvodu tienenia v triedach sú miestnosti prevlhnuté a je potrebné v triedach svietiť.
VII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – tuja západná (Thuja occidentalis) a 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 330/1 ul. Koceľová č. 3 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je celodenné tienenie v prízemných bytoch a tiež prehustenej výsadby v predmetnej lokalite.

Žiadosť doručená dňa : 22.9.2016

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.