Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ou-SN-OSZP-2016/009037

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 8 ks – javor horský (Acer pseudoplatanus), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2028 ul. Fabiniho č. 1 Základná umelecká škola v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je ohrozovanie súkromného majetku a tiež ohrozovanie zdravia pohybujúcich sa detí v priestoroch ZŠ Levočská a Základnej umeleckej školy na Fabiniho ulici.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), ktorá rastie na pozemku parc. č. E-KN 52042 ul. Puškinova č. 9 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je plánovaná rekonštrukcia prístupovej cesty k rodinnému domu a výmena vchodovej brány.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 2805/1 ul. Banícka č. 8 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je plánované zatepľovanie bytovej jednotky.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – smrek obyčajný (Picea abies) a 1 ks – cypruštek sp. (Chamaecyparis sp.), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 366/1 ul. Koceľová č. 23, 21 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti stromu je poškodzovanie súkromného majetku, celodenný tieň v bytovej jednotke, korene poškodzujú bytový dom. Pri silných nárazoch vetra opadávajúce konáre poškodzujú opravenú strechu domu a tiež ohrozujú obyvateľov bývajúcich v predmetnej bytovej jednotke.

Žiadosť doručená dňa : 1.8.2016

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.