Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2016/008572

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Martin Suchý
Dobrohošť 12, 930 31 Dobrohošť

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub drevín – 4 ks borovica lesná s obvodom kmeňa cca 50 cm, 5ks smrek obyčajný s obvodom kmeňa cca 50 cm, 2 ks javor horský s obvodom kmeňa cca 50 cm, ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2037/48 v lokalite Košiarny briežok v k.ú. obce Smižany v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj s druhým stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je rekonštrukcia a výstavba víkendového domu.

Žiadosť doručená dňa : 18.7.2016

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.