Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2016/007803

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Ján Šimonovič a manž. Mgr. Anna rod. Bdžochová
Pribinova 59, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti: súhlas na zásah do biotopu za účelom výstavby turistického objektu s plochou 196 m2 na pozemku parcelné č. KN-C 1376/21 (trvalý trávnatý porast) v lokalite Čingov – Hradisko v katastrálnom území obce Smižany.

Žiadosť doručená dňa : 27.6.2016

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.