Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/006790

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Spišský Hrušov, Spišský Hrušov 216, 053 63 Spišský Hrušov

Predmet žiadosti : súhlas na výrub drevín druhu tuja západná (Thuja occidentalis), v počte 6 ks,ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 73 v k. ú. Spišský Hrušov, v areáli Základnej školy s. č. 264. Predmetný pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, evidovaný na liste vlastníctve č. 1, vo vlastníctve Obce Spišský Hrušov.
Odôvodnenie žiadosti : dreviny rastú priamo pod oknami Základnej školy, v triedach bola zistená slabá svietivosť v dôsledku zacláňania drevinami za denného svetla.

Žiadosť doručená dňa : 30.05.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.