Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/005891

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 1 ks smrek obyčajný (Picea abies) a 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris) na pozemku parc. č. C-KN 5693/1 - trvalé trávne porasty v k. ú. Spišské Vlachy (lokalita Zahura); 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris) na pozemku parc. č. C-KN 1751/2 - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Spišské Vlachy (ul. Komenského); 1 ks breza previsnutá (Betula pendula), 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens) a 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris) na pozemku parc. č. C-KN 1823/1 - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Spišské Vlachy (areál Základnej školy). Predmetné pozemky sú evidované na liste vlastníctve č. 1, vo vlastníctve Mesta Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy.
Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav; stromy sú prerástle, prestárle, vysýchajúce, ohrozujú budovy a bezpečnosť občanov.

Žiadosť doručená dňa : 05.05.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.