Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2016/005602

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastaveného územia obce podľa § 14 ods. 2 písm. a) s odkazom na § 13 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Ervín Hodák a manželka Mária Hodáková
ul. Nová 25/1, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti: súhlas na oplotenie pozemku za hranicami zastaveného územia na pozemkoch parc. č. C-KN 1723/45 a 1723/46 v katastrálnom území obce Hrabušice v Národnom parku Slovenský raj v lokalite Podlesok, v území s 3. stupňom ochrany v území.

Žiadosť doručená dňa : 27.4.2016

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.