Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2016/005587

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – oliva európska (Olea europaea), 2 ks – tuja západná (Thuja occidentalis) (dvoják a troják), 1 ks – jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 61440/1 ul. Tkáčska č. 2 - sídlisko Západ v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovanie zdravia obyvateľov bytovej jednotky.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 5835/1 ul. Trieda 1. mája č. 4 – sídlisko Mier v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je celodenné tienenie bytov, poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovanie zdravia obyvateľov bytovej jednotky a bránenie pouličného osvetlenia v predmetnej lokalite.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – smrekovec opadavý (Larix decidua), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 5877/1 ul. Jilemnického – sídlisko Mier v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovanie zdravia obyvateľov bytovej jednotky.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 3 ks – topoľ euroamerický (Populus x euramericana), ktoré rastú na pozemkoch parc. č. C-KN 4644/1 ul. Agátová – sídlisko Tarča a č C-KN 7188 ul. Za Hornádom v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti výrubu stromov je rubný vek stromov a preschnutie konárov v korunách drevín.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – breza previsnutá (Betula pendula), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 4717/1 ul. Agatová č. 11 – sídlisko Tarča v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je celodenné tienenie bytov a prehustenej výsadby v predmetnej lokalite.
VI. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – breza previsnutá (Betula pendula), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 4599/1 ul. Brezová č. 8 – sídlisko Tarča v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku.
VII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 4722/1 ul. Javorová č. 7 – sídlisko Tarča v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku – vlhnutie obvodového múra bytovej jednotky.
VIII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 7790/1 ul. Muránska č. 48 miesta časť Ferčekovce v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovanie zdravia obyvateľov rodinného domu.
IX. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – tuja západná (Thuja occidentalis), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 6771/1 ul. F. Urbanka č. 59 – časť Kozí vrch v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a preschnutie stromu.

Žiadosť doručená dňa : 27.4.2016

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.