Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/003649

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 2 ks borovice na pozemku parc. č. C - KN 1001 - zastavané plochy a nádvoria a 1 ks smreka na pozemku parc. č. C - KN 992 - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Krompachy, ktoré rastú ako súčasť verejnej zelene. Predmetné pozemky sú umiestnené v zastavanom území mesta, evidované na liste vlastníctve č. 1, vo vlastníctve Mesta Krompachy.
Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav; stromy sú prerástle, prestárle, vysýchajúce.

Žiadosť doručená dňa : 07.03.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.