Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSˇŽP-2016/003142

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 6289 ul. Trieda 1.mája č. 9 na sídlisku Mier v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je celodenné tienenie v prízemných bytových jednotkách, poškodzovanie bytovej jednotky.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) a 1 ks smrekovec opadavý (Larix decidua), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 86, 87, 88 ul. Moravská č. 3, 4 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je celodenné tienenie bytov, značné preschnutie jarabiny vtáčej, smrekovec opadavý je pri parkovisku kde poškodzuje súkromný majetok bývajúcich v predmetnej lokalite.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 3 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 86 ul. Česká č. 2570/2 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovanie cestnej dopravy, bezpečnosti cestnej premávky.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – lipa malolistá (Tilaia cordata), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 2813/1 ul. Hanulová č. 43 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti stromu je značné poškodenie dreviny a preschnutie kmeňa predmetného stromu.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – breze previsnutá (Betula pendula) a 6 ks – jedľa kolorádska (Abies concolor), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 32796/1 ul. Banícka č. 27 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves.

Žiadosť doručená dňa : 29.2.2016

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.