Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/003081

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3, 5 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov rastúcich v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch :
1. ul. Hlavná
- parc. č. C-KN 1039/1 - zastavané plochy a nádvoria - 2ks - smrek, 1ks - ovocný strom
- parc. č. C-KN 1046 - ostatné plochy - 1ks - ovocný strom
- parc. č. C-KN 2954 - ostatné plochy - 3ks - jarabina
- parc. č. C-KN 2996 - ostatné plochy - 4ks - jarabina, 7ks - smrek, 3ks - tuja/tis, 1ks - breza
- parc. č. C-KN 2992 - ostatné plochy - 1ks - smrek
- parc. č. C-KN 2925/1 - zastavané plochy a nádvoria - 4ks - smrek
2. ul. Poštová
- parc. č. C-KN 2951/1 - ostatné plochy - 2ks - smrek, 1ks - javor
3. ul. Mlynská
- parc. č. C-KN 520/1 - zastavané plochy a nádvoria - 1ks - smrek
4. ul. Slovinská
- parc. č. C-KN 532/2 - ostatné plochy - 1ks - smrek, 3ks - tuja
5. ul. Banícka štvrť
- parc. č. C-KN 493/1 - ostatné plochy - 6ks - breza

v katastrálnom území Krompachy, v zastavanom území mesta. Predmetné pozemky na ktorých dreviny rastú ako súčasť verejnej zelene sú vo vlastníctve Mesta Krompachy. Žiadosť o výrub drevín bola podaná Mestom Krompachy na základe žiadostí občanov mesta resp. bytových spoločenstiev v meste, zdôvodnená zlým zdravotným stavom, stromy sú prerástle, prestárle, zasahujú do elektrického vedenia, ohrozujú bezpečnosť.

Žiadosť doručená dňa : 26.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.