Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/002753

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3, 5 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov rastúcich v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch :
1. ul. Maurerova - parc. č. C-KN 2987 - ostatné plochy - 1 ks - javor
                        - parc. č. C-KN 2990 - zastavané plochy a nádvoria - 1 ks - borovica
                        - parc. č. C-KN 2992 - ostatné plochy - 2 ks - divý ker, 2 ks - divá višňa
                        - parc. č. C-KN 2878 - ostatné plochy - 1 ks - breza, 2 ks - lipa
2. ul. Cintorínska - parc. č. C-KN 2992 - ostatné plochy - 2 ks - lipa
3. ul. Poštová - parc. č. C-KN 2854 - ostatné plochy - 1 ks - smrek, 1 ks - jarabina
4. ul. Partizánska - parc. č. C-KN 187/1 - zastavané plochy a nádvoria - 2 ks - smrek
5. ul. Lorencova - parc. č. C-KN 982 - ostatné plochy - 1 ks - borovica
6. ul. Hlavná - parc. č. C-KN 2965 - ostatné plochy - 1 ks - jedľa, 2 ks - borovica, 1 ks - tuja
                   - parc. č. C-KN 1033/1 - zastavané plochy a nádvoria - 1 ks - smrek,  2 ks - listnatá drevina
v katastrálnom území Krompachy, v zastavanom území mesta. Predmetné pozemky na ktorých dreviny rastú ako súčasť verejnej zelene sú vo vlastníctve Mesta Krompachy. Žiadosť o výrub drevín bola podaná Mestom Krompachy na základe žiadostí občanov mesta resp. bytových spoločenstiev v meste, zdôvodnená zlým zdravotným stavom, stromy sú prerástle, prestárle, vysýchajúce.

Žiadosť doručená dňa : 22.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.