Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/002551

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 2 ks smreka obyčajného (Picea abies) na pozemku parc. č. C-KN 11 - ostatné plochy v katastrálnom území Krompachy, v zastavanom území mesta, vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav stromov a potreba náhradnej výsadby; stromy sú prestárnuté a postupne vysýchajú, clonia dominanty mesta.

Žiadosť doručená dňa : 17.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.