Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/002494

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Arnutovce, Arnutovce 64, 053 13 Arnutovce

Predmet žiadosti : súhlas na výrub 1 ks dreviny druhu borovica lesná (Pinus sylvestris) s obvodom kmeňa 100 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 1085/2 v k. ú. Arnutovce, vedenom ako zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve obce Arnutovce.
Odôvodnenie žiadosti : drevina vzhľadom na vysoký vzrast zasahuje do elektrického vedenia, kde v čase vetra dochádza k výpadku elektrického prúdu. Konáre svojim rozmiestnením siahajú do dopravného priestoru miestnej komunikácie, čím je ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. V neposlednom rade je znemožnený prístup slnečných lúčov do okien rodinného domu, nakoľko drevina rastie v zastavanom území obce, v blízkosti rodinných domov.

Žiadosť doručená dňa : 16.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.