Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/002437

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Hnilec, Huta 77/6, 053 75 Hnilec

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 2 ks - lipa malolistá (Tilia cordata), 1 ks - smrek obyčajný (Picea abies) a súvislého krovitého porastu o výmere 100 m2 na pozemku parc. č. C-KN 1194 v k. ú. Hnilec, vedenom ako trvalé trávne porasty, vo vlastníctve obce Hnilec, v ochrannom pásme NP Slovenský raj, s 2 stupňom ochrany.
Odôvodnenie žiadosti : stromy majú poškodené koreňové systémy a ohrozujú miestnu komunikáciu a cintorín, krovité porasty zabraňujú prístupu k hrobom.

Žiadosť doručená dňa : 15.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.