Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/002431

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Hnilec, Huta 77/6, 053 75 Hnilec

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 3 ks – smrek obyčajný (Picea abies) na pozemku parc. č. C-KN 965 v k. ú. Hnilec, vedenom ako zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve obce Hnilec.
Odôvodnenie žiadosti : v uvedenej lokalite sa bude v zmysle územného rozhodnutia Mesta Dobšiná č. SP99/2015-03 realizovať prostredníctvom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava telekomunikačná líniová stavba a výstavba stožiara pre stavbu „Realizácia optických sietí, Klaster DO-3 Dobšiná – obce Dobšiná, Stratená, Mlynky, Hnilec“. Z hľadiska zdravotného stavu sú stromy poškodené.

Žiadosť doručená dňa : 12.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.