Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OUˇ-SN-OSŽP-2016/002068

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – smrek pichľavý (Picea pungens), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 5877/1 ul. Jilemnického č. 3 na sídlisku Mier v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovanie zdravia obyvateľov /stromy sú značne preschnuté/.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – breza previsnutá (Betula pendula), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 5941 ul. Trieda 1. mája č. 63 na sídlisku Mier v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovanie bezpečnosti obyvateľov predmetnej lokality.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 3 ks – jedľa biela (Abies alba), ktoré rastú na pozemku parc. č. E-KN 71701/1 ul. Nad Medzou č. 5 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovanie zdravia obyvateľov. Predmetné vzrastlé stromy poškodzujú jestvujúci oporný múrik, strechu priľahlej budovy a bytovej jednotky.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 10 ks – tuja západná (Thuja occidentalis) a 1 ks - breza previsnutá (Betula pendula), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 1041/4 ul. Slovenská a 8859 Novoveská Huta v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je poškodenie súkromných hrobových miest /hrobového kameňa/ a koreňový systém narúša základové múriky hrobových miest. Nebezpečne nahnuté nad hrobové miesta.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 3 ks – gaštan jedlý (Castanea sativa) a 1 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 1094/48 a 1094/47 na ul. Jánskeho – tenisové kurty v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia tenistov. Predmetné stromy sú značne prestárle, preschnuté, poškodené a pri silných nárazoch vetra dochádza k opadávaniu veľkých kusov konárov na plochu, kde je pohyb tenistov.
VI. Súhlas na výrub náletových drevín v počte 1 ks – agát biely (Robinia pseudoacacia), 2 ks – tis obyčajný (Taxus baccata) a 2 ks – javor mliečny (Acer platanoides), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2157/1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovanie zdravia obyvateľov.

Žiadosť doručená dňa : 5.2.2016

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.