Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/002058

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Odorín, Odorín 266, 053 22 Odorín

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 4 ks - smrekovec opadavý (Larix decidua) na pozemku parc. č. C-KN 226/3 v k. ú. Odorín, vedenom ako zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve obce Odorín.
Odôvodnenie žiadosti : stromy sa nachádzajú na školskom dvore a v blízkosti multifunkčného ihriska. Nevyhovujú hlavne z dôvodu bezpečnosti detí - ohrozenie života a zároveň poškodzujú a znečisťujú multifunkčné ihrisko - majetok.

Žiadosť doručená dňa : 05.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.