Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2016/001028

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – tuja západná (Thuja occidentalis) a 1 ks - borovica lesná (Pinus sylvestris), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 5942/1 ul. Trieda 1.mája č. 57 na sídlisku Mier v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je celodenné tienenie v prízemných bytových jednotkách, poškodzovanie bytovej jednotky.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – vŕba sp. (Salix sp.), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 6287/1 ul. Wolkerova č. 25, 27 na sídlisku Mier v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je preschnutie kmeňa, poškodenie koruny a následné ohrozovanie bezpečnosti obyvateľov predmetnej lokality.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks - smrekovec opadavý (Larix decidua), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 7199/1 ul. Lipová č. 19 – sídlisko Tarča v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovanie cestnej dopravy.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 3 ks – breza previsnutá (Betula pendula) a 2 ks smrek pichľavý (Picea pungens), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 4726/1 ul. Dubová č. 15 – sídlisko Tarča v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je poškodenie súkromného majetku a ohrozovanie zdravia obyvateľov.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris) a 1 ks – dub cerový (Quercus cerris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 3698/1 na Tepličskej ceste v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves.

VI. Súhlas na výrub náletových drevín v počte 24 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 9597 v lokalite Šulerloch mimo intravilánu mesta Spišská Nová Ves – pozemok vedený ako trvalý trávny porast, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia, tiež prehľadnosti pri konaní výcviku streľby v priestore strelnice.

Žiadosť doručená dňa : 13.1.2016

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.