Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2016/000964

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Krendželák Peter
Za kaštielom 1307/1, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub náletových drevín – 22ks borovica lesná s obvodom kmeňa cca 30 cm, 4ks smrek obyčajný s obvodom kmeňa 30 cm, 2ks smrek pichľavý s obvodom kmeňa cca 50 cm a krovie vŕby, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. C-KN 1863/25, 1863/36, 1863/26, 1869/1 a 1868/1 v časti Smižanská Maša v k.ú. obce Smižany v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj s druhým stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je oplotenie pozemku a prípravných prác.

Žiadosť doručená dňa : 12.1.2016

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.