Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2015/013682

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub stromov v počte 40 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), 4 ks – breza previsnutá (Betula pendula), 5 ks – smrek obyčajný (Picea abies), 2 ks – smrek omorikový (Picea omorika), 1 ks – smrek pichľavý (Picea pungens), 2 ks – topoľ biely (Populus alba), 1 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), 1 ks – javor mliečny (Acer platanoides), 1 ks – javor cukrodarný (Acer saccharum), 1 ks – jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) a skupina krov: Spirea x vanhoutteiSyringa vulgaris o rozlohe 12 m2, ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 5822/1, 5735, 5130/1 a 9171/2 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves pri toku rieky Hornád. Pozemky sú vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je plánovaná stavba s názvom „Cyklotrasa Hornád – I. úsek trasy Pri Vyšnej hati po ulicu Gorkého v Spišskej Novej Vsi“.

Žiadosť doručená dňa : 30.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.