Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2015/013553

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Anton Grigliak a manželka Eva, rod. Kopčáková
Bernolákova 528/31, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub náletových drevín – báza, vŕba, smrek a borovica, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. KN 1882/2, 1882/26 a 1882/27 v časti Hrabušická Píla v k.ú. obce Hrabušice v Národnom parku Slovenský raj s tretím stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je značné poškodenie drevín po snehovej kalamite z januára roku 2015 a poľnohospodárske využitie pozemku, s čím súvisí aj prístup na pozemky.

Žiadosť doručená dňa : 25.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.