Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2015/013492

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I.Súhlas na výrub stromov v počte 2ks – smrek pichľavý (Picea pungens), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 6278 na ul. Trieda 1. mája č. 21, 23 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovanie zdravia obyvateľov.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 2ks – smrek pichľavý (Picea pungens) a 1 ks tuja západná (Thuja occidentalis), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 5877 ul. Jilemnického č. 5 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovanie zdravia obyvateľov.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – breza previsnutá (Betula pendula) a 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 5877/1 ul. Jilemnického č. 7 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovanie zdravia obyvateľov
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – buk lesný (Fagus sylvatica) a 1 ks - borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 5858 ul. Tr. 1.mája č 59 sídlisko Mier LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a ohrozovanie zdravia obyvateľov.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – borovica čierna (Pinus nigra), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 6814 ul. I. Stodolu č. 14 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je poškodzovanie súkromného majetku, ohrozovanie obyvateľov, nebezpečného vychýlenia a bezpečnosti cestnej dopravy.
VI. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – borovica čierna (Pinus nigra), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 6770 ul. F. Urbánka č. 26 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti je poškodzovanie súkromného majetku, ohrozovanie obyvateľov, nebezpečného vychýlenia a bezpečnosti cestnej dopravy.
VII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris) a 1 ks smrek obyčajný (Picea abies), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 5011/1 na ul. Šoltésovej č. 19 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je prehustená nekoncepčná výsadba a nedostatok svetla v prízemných bytoch.
VIII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), 1 ks – breza previsnutá (Betula pendula) a 1 ks – jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 2755 na ul. Banícka LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je nekoncepčnosť výsadby v blízkosti elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia, ktoré svojim koreňovým systémom porušujú zariadenie prevádzky a tiež poškodzujú okolité nehnuteľnosti rodinných domov a zariadení.
IX. Súhlas na výrub stromov v počte 5 ks – jedľa biela (Abies alba) a 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 22/6 na ul. Brusník č. 11 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je, že stromy sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti bytového domu a taktiež priľahlého garáže v predmetnej lokalite.
X. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies), ktorý rastie na pozemku parc. č. KN 366/1 ul. Koceľová č. 23 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti výrubu je nedostatok svetla v prízemných bytoch a nekoncepčná výsadba v predmetnej lokalite.
XI. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvetsris), ktorá rastie na pozemku parc. č. KN 50830/2 ul. Chrapčiaková č. 36 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie priľahlého chodníka koreňovým systémom a nekoncepčná výsadba uvedenej borovice v aleji líp malolistých.
XII. Súhlas na výrub stromov v počte 4 ks – jabloň planá (Malus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. KN 52807 ul. Kamenný obrázok – cesta II/533 LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je bezpečný výjazd vozidiel z IBV – Malé pole na hlavú cestu II/533.
XIII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrekovec opadavý (Larix decidua), ktorý rastie na pozemku parc. č. KN 275/1 ul. Gorazdova LV 1 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je preschýnanie a opadávanie preschnutých konárov, ohrozovanie obyvateľov a poškodzovanie súkromného majetku obyvateľov.

Žiadosť doručená dňa : 25.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.