Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/013455

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Žehra, Žehra 104, 053 61 Žehra

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 1 ks lipa malolistá (Tilia cordata) na pozemku parc. č. C-KN 3 v k. ú. Žehra (cintorín), 1 ks lipa malolistá (Tilia cordata) na pozemku parc. č. C-KN 4 v k. ú. Žehra (cintorín), 1 ks čerešňa (Prunus cerasus) na pozemku parc. č. C-KN 3 v k. ú. Žehra (cintorín), 1 ks čerešňa (Prunus cerasus) na pozemku parc. č. C-KN 4 v k. ú. Žehra (cintorín), 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens) na pozemku parc. č. C-KN 320/1 v k. ú. Žehra (zastávka SAD), 1 ks jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) na pozemku aprc. č. C-KN 14 v k. ú. Žehra (objekt OcÚ).
Predmetné pozemky vedené ako ostatné plochy a zastavané plochy a nádvoria sú umiestnené v zastavanom území obce, sú evidované na liste vlastníctve č. 1, vo vlastníctve Obce Žehra, v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky „Kostol sv. Ducha v Žehre“ a pamiatkového súboru Spišský hradný vrch s okolím (súčasť UNESCO).
Odôvodnenie žiadosti : stromy na cintoríne poškodzujú pomníky (ústne sťažnosti obyvateľov obce), smrek pichľavý svojou korunou zasahuje do vedenia miestneho rozhlasu, má zníženú vitalitu a tvorí prekážku pri plánovanej výstavbe autobusovej zastávky, jaseň štíhly je poškodený, s presýchajúcou korunou, naklonený na objekt OcÚ, poškodzuje strechu nehnuteľnosti.

Žiadosť doručená dňa : 24.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.