Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/013429

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Ing. Ľudmila Gromadová, Podjavorinskej 3384/5, 058 01 Poprad

Predmet žiadosti : súhlas na výrub 1 ks lipy malolistej (Tilia cordata) na pozemku parc. č. C-KN 120 v k. ú. Hrabušice, vedenom ako zastavané plochy a nádvoria, pri RD s. č. 214, v zastavanom území obce, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, s druhým stupňom územnej ochrany.
Odôvodnenie žiadosti : lipa je stará, vyschnutá a vysušené konáre sa lámu a ohrozujú športujúcu mládež na miestnom ihrisku, ktorý susedí s parcelou, na ktorej sa lipa nachádza.

Žiadosť doručená dňa : 19.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.