Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2015/013091

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie informačných tabúľ podľa § 13 ods. 2 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ : ŠOP SR, Správa Národného parku Slovenský raj, Štefánikovo námestie č. 9,
052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: súhlas na umiestnenie informačných tabúľ o rozmeroch 165 cm x 130 cm na brehu nástupného miesta v lokalite Hrabušické Mýto na pozemku parc. č. KN-E 91760/2 v k.ú. Hrabušice (územie s druhým stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny) a výstupného miesta v lokalite Čingov na objekte multifunkčného turistického objektu na pozemku parc. č. KN-C 789 v k.ú. Spišské Tomášovce (územie s tretím stupňom ochrany prírody a krajiny).

Žiadosť doručená dňa : 11.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.