Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2015/012249

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub drevín na pozemku parcelné č. C-KN 69 v katastrálnom území Hrabušice pri obecnom úrade v intraviláne obce. Jedná sa o 4 ks brezy previstnutej. Pozemok je vo vlastníctve obce Hrabušice.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je zasahovanie drevín do elektrického vedenia a výstavba parkovacích plôch pre Obecný úrad v Hrabušiciach.

Žiadosť doručená dňa : 23.10.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.