Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/012183

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 4 ks smreka obyčajného (Picea abies), 1 ks borovice lesnej (Pinus sylvestris) a 1 ks tuja západná (Thuja occidentalis), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2001/1, 1060/1, 9 v k. ú. Spišské Vlachy, ul. SNP, Cintorínska.
Predmetné pozemky sú umiestnené v zastavanom území mesta, sú evidované na liste vlastníctve č. 1, vo vlastníctve Mesta Spišské Vlachy. Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav drevín; stromy sú polosuché, suché, ohrozujú bezpečnosť občanov.

Žiadosť doručená dňa : 19.10.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.