Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2015/012168

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Miloslav Potokár, Magurská 2, 040 01 Košice
Ing. Kamila Štecková, Tyršovo nábrežie 10, 040 01 Košice

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub borovice lesnej v počte 3ks a smrekov obyčajný v počte 8 ks, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. KN 756/1 v k.ú. obce Spišské Tomášovce.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je poškodzovanie a ohrozovanie súkromného majetku.

Žiadosť doručená dňa : 23.10.2015

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.