Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2015/011771

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3, 5 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Harichovce, 1. mája 25, 053 01 Harichovce

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 8 ks smreka pichľavého (Picea pungens), 54 ks tuje západnej (Thuja occidentalis) a 8 ks borovice horskej (Pinus mugo) rastúcich v areáli Nového cintorína, na pozemku parc. č. C-KN 440/2 - ostatné plochy, 38 ks tuje západnej (Thuja occidentalis) a 1 ks lipy veľkolistej (Tilia platyphyllos) rastúcich v areáli Starého cintorína, na pozemku parc. č. C-KN 215 - ostatné plochy, 1 ks brezy plstnatej (Betula pubescens) a 2 ks gaštana jedlého (Castanea sativa) rastúcich pri objekte Základnej školy, na pozemku parc. č. C-KN 201 - záhrady, 1 ks brezy plstnatej (Betula pubescens) a 2 ks tuje západnej (Thuja occidentalis) rastúcich pri objekte Materskej školy, na pozemku parc. č. C-KN 1662/7 - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Harichovce.
Predmetné pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce, sú evidované na liste vlastníctve č. 1, vo vlastníctve Obce Harichovce. Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav drevín; stromy ohrozujú zdravie a majetok občanov, koreňovým systémom narúšajú a poškodzujú pomníky na cintorínoch, stromy v objekte základnej školy a materskej školy ohrozujú deti, kmene sú spráchnivené, bútľavé a v zimnom období a vo veternom počasí je znížená ich stabilita a hrozí, že spadnú.

Žiadosť doručená dňa : 12.10.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.